ALGEMENE VOORWAARDEN Watt's Next bv

Artikel 1: Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie verricht door Watt's

Next ten behoeve van de klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst

tussen Watt's Next en de klant, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van

toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in de specifieke schriftelijke

overeenkomst tussen de klant en Watt's Next is bepaald.

1.2 Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Watt's

Next en de klant en worden geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de klant door

aanvaarding van de offerte.

1.3. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, doet de klant uitdrukkelijk

afstand van zijn algemene voorwaarden.

Artikel 2 : Voorwerp van de overeenkomst

De overeenkomst omvat :

2.1. de verkoop van een oplaadpunt voor elektrische wagens, verder oplaadpunt

genoemd, tegen een vaste overeengekomen prijs

2.2. grond- en kabelwerken: het graven van een sleuf in de ondergrond, het aanbrengen van

het juiste type kabel, de aansluiting van de kabel op het elektriciteitsnet en de eventuele

plaatsing van een elektriciteitskast met de nodige zekeringen, tegen een prijs in regie die, na

bezoek ter plaatse, wordt opgesteld

2.3. de keuring van de installatie door een erkend organisme tegen een vaste prijs

aangegeven door dat erkend organisme (niet inclusief in de aankoop van het oplaadpunt)

2.4. het aansluiten van de laadpaal aan de klaargezette stroomkabel (zie 2.2) dewelke door

de diensten van Watt's Next wordt uitgevoerd

2.5. het afwerken van de finale oppervlakte of bestrating zal ook in regie worden

aangeboden

Deze offertes gaan uit van maximum 10 meter afstand, de installatie van een zekering en

differentieel in de kast, plaatsing en configuratie van het laadpunt en daaraan gekoppelde

werkuren. Extra materialen op basis van een eerste analyse worden eveneens vermeld.

Offertes zijn heel vaak ook inschattingen die worden doorgenomen met de technieker.

Afwijkingen kunnen altijd ter plaatse vastgesteld worden en de technieker zal je daarvan

voor aanvang van de werken op wijzen. Indien meer werktijd of materiaal nodig is, zal je

daarvan worden geïnformeerd en zal dat ook in het verslag worden opgenomen. Extra

werktijd in regie wordt gerekend aan € 60/uur. Door de offerte te aanvaarden, aanvaard je

ook de algemene voorwaarden op onze site en de mogelijk extra kosten die een technieker

zou melden voor aanvang van de werken.

Onderhoud- en herstellingswerken worden slechts uitgevoerd na voorafgaande goedkeuring

door de klant van de offerte van Watt's Next. Alle noodzakelijke herstellingen aan het

oplaadpunt tengevolge van rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals maar niet

gelimiteerd tot vandalisme, ongeval, enz veroorzaakt door gelijk welk reden of oneigenlijk

gebruik van het oplaadpunt worden in regie uitgevoerd.

De klant is alleen verantwoordelijk voor de elektriciteitstoevoer naar het oplaadpunt en

dient hiervoor zelf alle nodige overeenkomsten zoals met de distributienetbeheerder en de

elektriciteitsleverancier af te sluiten. Houd er rekening mee dat Watt's Next geen

15 / 19

klinkeraannemer is en we aan de klant vragen om zelf het traject bloot te maken indien er

klinkers of dergelijke aanwezig zijn. Dat geldt ook voor het dichtmaken van het beklinkerde

traject.

Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de

klant integraal:

- de EULA (End-Users Licence Agreement) van gebruikte hard- en software aangeboden

door Watt's Next of de fabrikant van het laadpunt,

- dat zijn naam kan worden aangewend voor marketingdoeleinden van Watt's Next

zoals een vermelding op de website, in brochures, in de pers, ….

Artikel 3 : Levering

Watt's Next streeft ernaar de opgegeven leveringstermijnen zo goed mogelijk na te komen

doch deze zijn niet bindend en de eventuele overschrijding ervan kan in geen geval

aanleiding geven tot enige schadevergoeding of opzegging of verbreking van de

overeenkomst.

Artikel 4: Liggingsplan

De klant zal de plaats aangeven waar het oplaadpunt en de eventueel bijkomende

elektriciteitskast met de vereiste zekeringen per oplaadpunt dienen te worden geplaatst en

is er alleen verantwoordelijk voor.

De klant zal tevens – vòòr de aanvang van de werken - alle informatie en plans aangaande

de ondergrond ondermeer met betrekking tot de leidingen aanwezig op het terrein waar het

oplaadpunt en de elektriciteitskast geplaatst moeten worden, overmaken aan Watt's Next.

Watt's Next kan onder geen enkel beding rechtstreeks of onrechstreeks aansprakelijk

gesteld worden voor gelijke welke directe of indirecte schade voortvloeiend uit onjuiste

informatie mbt de ondergrond en de aanwezigheid van leidingen (liggingsplan).

De keuze van de locatie waar het oplaadpunt zal worden geïnstalleerd is volledig de

verantwoordelijkheid van de klant. Eens de locatie en akkoord tot installatie schriftelijk door

de klant bevestigd wordt per e-mail gaat de klant ermee akkoord dat indien er zich daarna

nog wijzigingen voordoen dit een meerprijs met zich mee kan brengen of minstens de

kosten zullen gedragen worden door de klant die door Watt's Next reeds werden opgelopen

voor de uitvoering op basis van de initiële bevestiging van de locatie en installatiewerken.

De klant is volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van alle noodzakelijke

vergunningen bij alle bevoegde instanties om het oplaadpunt op de door hem gekozen

locatie te kunnen installeren. Het niet kunnen verkrijgen van de juiste vergunning(en) door

de klant is geen reden tot annulatie van de bestelling.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

Watt's Next blijft eigenaar van het oplaadpunt tot dat de koopprijs volledig betaald is en zal

bij niet nakoming door de klant van zijn contractuele verbintenis tot betaling van de

koopsom, ook niet na hiertoe te zijn in gebreke gesteld bij aangetekend schrijven om binnen

de 8 dagen het nodige te doen, voornoemd recht uitoefenen. In geval van wanbetaling heeft

Watt's Next het recht om haar producten ofwel offline te zetten zodat deze niet meer

kunnen gebruikt worden om een EV op te laden ofwel terug te demonteren en te

recupereren, alle bijkomende kosten mbt het demonteren en recupereren zijn ten laste van

de wanbetaler.

Artikel 6: Contractuele wanprestatie

16 / 19

In geval de klant één of meerdere verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt, dan

behoudt Watt's Next zich het recht voor ook zijn verbintenissen op te schorten.

Indien de klant één van haar essentiële verplichtingen niet nakomt, behoudt Watt's Next zich

het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en zonder

voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

In dat geval zal de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan minimum 40%

van de totaalprijs van de overeenkomst buiten de nog te betalen openstaande facturen.

Artikel 7: Garantie en onderhoud

De klant verbindt er zich toe dat Watt's Next binnen de kantooruren ( 8.00 uur -17.00 uur)

steeds toegang te verlenen en buiten de kantooruren na voorafgaande afspraak , tot het

oplaadpunt teneinde haar toe te laten het onderhoud uit te voeren.

Het onderhoud bevat niet de kost voor herstellingen, noch van de werkuren , noch van het

materiaal.

Herstellingen zullen pas uitgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring van de offerte van

Watt's Next door de klant.

Alle oplaadpunten van Watt's Next genieten van een garantieperiode van 24 maanden.

Artikel 8: Aansprakelijkheidsbeperking

Watt's Next is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit niet-tijdige, niet-volledige of niet

behoorlijke uitvoering van haar contractuele verbintenissen tenzij in geval van opzet of grove

fout.

Watt's Next kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor storingen in het gebruik van de

oplaadpaal of schade ten gevolge van elektriciteitspanne, stroomstoringen,

stroomonderbrekingen, …. (niet-limitatieve opsomming) of voor enige gevolgschade.

Watt's Next kan ook nooit gehouden zijn tot enige vergoeding of schadeclaim omwille van de

buitengebruikstelling of het buiten gebruik zijn, om welke reden dan ook, van de

oplaadpaal.

De aansprakelijkheid van Watt's Next is in elk geval beperkt tot het bedrag waartoe Watt's

Next verzekerd is krachtens de door haar aangegane aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 9: Eenzijdige wijzigingen

De algemene voorwaarden van Watt's Next zijn steeds online consulteerbaar op

www.wattsnext.be.

Watt's Next behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en dit in

overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en

juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden in werking vanaf

hun kennisgeving aan de koper, die geacht wordt te zijn gebeurd door publicatie op de

website www.wattsnext.be.

Artikel 10: Betaling facturen

10.1.Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte zijn de door de klant voor de

prestaties verschuldigde facturen contant betaalbaar.

10.2. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat hiervoor een

voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, een jaarlijkse intrest verschuldigd gelijk aan

de wettelijke intrest zoals bedoeld in de wet van 02082002 betreffende betalingsachterstand

in handelstransacties alsmede een schadeclausule van 10 % met een minimum van 250

17 / 19

Euro.

10.3. Betaalcondities: 40% bij bestelling, 40% bij installatie van de laadpaal en 20% na de

keuring, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Indien het een installatie zonder

keuring is dan zijn de betaalcondities 40% bij bestelling en 60% na installatie. Waarom doen

we dat? We zijn geen grote KMO en dienen alle laadpalen eerst te prefinancieren bij onze

leveranciers, wat maakt dat een voorschotfactuur ons helpt om makkelijker te kunnen

bestellen en betalen bij de leverancier.

10.4. Betaaltermijn voorschotfactuur: 15 dagen; restfactuur: 15 dagen; leveringen: 15 dagen.

Artikel 11: Betwistingen

Elke betwisting van een factuur moet binnen de 15 dagen na factuurdatum schriftelijk

gemeld worden met opgave van de redenen; bij gebreke hieraan wordt de factuur en de er

op betrekking hebbende prestaties zonder enig verbehoud geacht aanvaard te zijn door de

klant.

De betaling van de facturen zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de leveringen en

werken.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde instanties

12.1 Op al onze overeenkomsten en algemene voorwaarden, is enkel Belgisch recht van

toepassing.

12.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Watt's Next en de

klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de

rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

Artikel 13: Algemeen

Zelfs indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zouden zijn, blijven

de andere bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 14: Keuring

• Watt's Next benadrukt de noodzaak:

o van de aanwezigheid van een nulleider in uw zekeringskast om bepaalde elektrische

wagens te kunnen laden;

o van een aarding die voldoet aan de AREI-normen.

• De AREI-goedkeuring die door een onafhankelijke inspectie-instelling wordt

uitgevoerd, moet worden georganiseerd door uw installateur als hij de

bedrading uitvoert of door Watt's Next als Watt's Next het werk uitvoert, zodat

de garantie van 12 maanden van toepassing is en voordat deze in gebruik

wordt genomen van de residentiële terminal. Zonder toestemming kan de

terminal niet worden gebruikt.

• Watt's Next kan niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor fysieke

of materiële schade of enige andere schade als gevolg van de door u

uitgevoerde bedrading of bevestiging en bedradingswerkzaamheden.

• Watt's Next kan niet direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen

van een negatief inspectierapport vanwege het niet naleven van de

aardingswaarde of de onmogelijkheid om het te meten. Alle werkzaamheden

die worden ondernomen om de aarding conform te maken, zijn voor rekening

18 / 19

van de klant, evenals de eventuele kosten om de installatie opnieuw te laten

certificeren.