ALGEMENE VOORWAARDEN Watt's Next bv
Artikel 1: Toepassing
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie verricht door Watt's Next ten behoeve van de  klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Watt's Next en de klant, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in de specifieke schriftelijke overeenkomst tussen de klant en Watt's Next is bepaald.
1.2    Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Watt's Next en de klant en worden geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de klant door aanvaarding van de offerte.
1.3. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, doet de klant uitdrukkelijk afstand van zijn algemene voorwaarden.   

Artikel 2 :  Voorwerp van de overeenkomst
De overeenkomst omvat :
2.1. de verkoop van een oplaadpunt voor elektrische wagens, verder oplaadpunt genoemd,  tegen een vaste overeengekomen prijs
2.2.  grond- en kabelwerken: het graven van een sleuf in de ondergrond, het aanbrengen van het juiste type kabel, de aansluiting van de kabel op het elektriciteitsnet en de eventuele plaatsing van een elektriciteitskast met de nodige zekeringen, tegen een prijs in regie die, na bezoek ter plaatse, wordt opgesteld
2.3. de keuring van de installatie door een erkend organisme tegen een vaste prijs aangegeven door dat erkend organisme (niet inclusief in de aankoop van het oplaadpunt)
2.4. het aansluiten van de laadpaal aan de klaargezette stroomkabel (zie 2.2) dewelke door de diensten van Watt's Next wordt uitgevoerd
2.5. het afwerken van de finale oppervlakte of bestrating zal ook in regie worden aangeboden


Deze offertes gaan uit van maximum 10 meter afstand, de installatie van een zekering en differentieel in de kast, plaatsing en configuratie van het laadpunt en daaraan gekoppelde werkuren. Extra materialen op basis van een eerste analyse worden eveneens vermeld. Offertes zijn heel vaak ook inschattingen die worden doorgenomen met de technieker. Afwijkingen kunnen altijd ter plaatse vastgesteld worden en de technieker zal je daarvan voor aanvang van de werken op wijzen. Indien meer werktijd of materiaal nodig is, zal je daarvan worden geïnformeerd en zal dat ook in het verslag worden opgenomen. Extra werktijd in regie wordt gerekend aan € 60/uur. Door de offerte te aanvaarden, aanvaard je ook de algemene voorwaarden op onze site en de mogelijk extra kosten die een technieker zou melden voor aanvang van de werken. 


Onderhoud- en herstellingswerken worden slechts uitgevoerd na voorafgaande goedkeuring door de klant van de offerte van Watt's Next. Alle noodzakelijke herstellingen aan het oplaadpunt tengevolge van rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals maar niet gelimiteerd tot vandalisme, ongeval, enz veroorzaakt door gelijk welk reden of oneigenlijk gebruik van het oplaadpunt worden in regie uitgevoerd.

De klant is alleen verantwoordelijk voor de elektriciteitstoevoer naar het oplaadpunt en dient hiervoor zelf alle nodige overeenkomsten zoals met de distributienetbeheerder en de elektriciteitsleverancier af te sluiten. Houd er rekening mee dat Watt's Next geen klinkeraannemer is en we aan de klant vragen om zelf het traject bloot te maken indien er klinkers of dergelijke aanwezig zijn. Dat geldt ook voor het dichtmaken van het beklinkerde traject.
Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant integraal:
-          de EULA (End-Users Licence Agreement) van gebruikte hard- en software aangeboden door Watt's Next of de fabrikant van het laadpunt,
-          dat de naam van zijn/haar bedrijf kan worden aangewend voor marketingdoeleinden van Watt's Next zoals een vermelding op de website, in brochures, in de pers, mits uitdrukkelijke toestemming uiteraard.

Artikel 3 : Levering
Watt's Next streeft ernaar de opgegeven leveringstermijnen zo goed mogelijk na te komen doch deze zijn niet bindend en de eventuele overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding of opzegging of verbreking van de overeenkomst.

Artikel 4:   Liggingsplan
De klant zal de plaats aangeven waar het oplaadpunt en de eventueel bijkomende elektriciteitskast met de vereiste zekeringen per oplaadpunt dienen te worden geplaatst en is er alleen verantwoordelijk voor.
De klant zal tevens – vòòr de aanvang van de werken - alle informatie en plans aangaande de ondergrond ondermeer met betrekking tot de leidingen aanwezig op het terrein waar het oplaadpunt en de elektriciteitskast geplaatst moeten worden,  overmaken aan Watt's Next. Watt's Next kan onder geen enkel beding rechtstreeks of onrechstreeks aansprakelijk gesteld worden voor gelijke welke directe of indirecte schade voortvloeiend uit onjuiste informatie mbt de ondergrond en de aanwezigheid van leidingen (liggingsplan).
De keuze van de locatie waar het oplaadpunt zal worden geïnstalleerd is volledig de verantwoordelijkheid van de klant. Eens de locatie en akkoord tot installatie schriftelijk door de klant bevestigd wordt per e-mail gaat de klant ermee akkoord dat indien er zich daarna nog wijzigingen voordoen dit een meerprijs met zich mee kan brengen of minstens de kosten zullen gedragen worden door de klant die door Watt's Next reeds werden opgelopen voor de uitvoering op basis van de initiële bevestiging van de locatie en installatiewerken.
De klant is volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen bij alle bevoegde instanties om het oplaadpunt op de door hem gekozen locatie te kunnen installeren. Het niet kunnen verkrijgen van de juiste vergunning(en) door de klant is geen reden tot annulatie van de bestelling.

Artikel 5  Eigendomsvoorbehoud
Watt's Next blijft eigenaar van het oplaadpunt tot dat de koopprijs volledig betaald is en zal bij niet nakoming door de klant van zijn contractuele verbintenis tot betaling van de koopsom, ook niet na hiertoe te zijn in gebreke gesteld bij aangetekend schrijven om binnen de 8 dagen het nodige te doen, voornoemd recht uitoefenen.  In geval van wanbetaling heeft Watt's Next het recht om haar producten ofwel offline te zetten zodat deze niet meer kunnen gebruikt worden om een EV op te laden ofwel terug te demonteren en te recupereren, alle bijkomende kosten mbt het demonteren en recupereren zijn ten laste van de wanbetaler.

​Artikel 6:  Contractuele wanprestatie 
In geval de klant één of meerdere verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt, dan behoudt Watt's Next zich het recht voor ook zijn verbintenissen op te schorten.   

Indien de klant één van haar essentiële verplichtingen niet nakomt, behoudt Watt's Next zich het recht voor om de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke machtiging  en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.  
In dat geval zal de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan minimum 40% van de totaalprijs van de overeenkomst buiten de nog te betalen openstaande facturen.

Artikel  7:  Garantie en onderhoud
De klant verbindt er zich toe dat Watt's Next binnen de kantooruren ( 8.00 uur -17.00 uur) steeds toegang  te verlenen en buiten de kantooruren na voorafgaande afspraak , tot het oplaadpunt teneinde haar toe te laten het onderhoud uit te voeren.
Het onderhoud bevat niet de kost voor herstellingen, noch van de werkuren , noch van het materiaal. 
Herstellingen zullen pas uitgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring van de offerte van Watt's Next door de klant.
Alle oplaadpunten van Watt's Next genieten van een garantieperiode van 24 maanden.  

Artikel  8:  Aansprakelijkheidsbeperking
Watt's Next is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit niet-tijdige, niet-volledige of  niet behoorlijke uitvoering van haar contractuele verbintenissen tenzij in geval van opzet of grove fout.
Watt's Next kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor storingen in het gebruik van de oplaadpaal of schade ten gevolge van elektriciteitspanne, stroomstoringen, stroomonderbrekingen, …. (niet-limitatieve opsomming) of voor enige gevolgschade.  
Watt's Next kan ook nooit gehouden zijn tot enige vergoeding of schadeclaim omwille van de buitengebruikstelling of het buiten gebruik zijn, om welke reden dan ook, van de oplaadpaal.  
De aansprakelijkheid van Watt's Next is in elk geval beperkt tot het bedrag waartoe Watt's Next verzekerd is krachtens  de door haar aangegane aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel  9: Eenzijdige wijzigingen
De algemene voorwaarden van Watt's Next zijn steeds online consulteerbaar op www.wattsnext.be.
Watt's Next behoudt  zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden  in werking vanaf hun kennisgeving aan de koper, die geacht wordt te zijn gebeurd door publicatie op de website www.wattsnext.be.

Artikel  10: Betaling facturen
10.1.Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte zijn de door de klant voor de prestaties verschuldigde facturen contant betaalbaar.
10.2. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, een jaarlijkse intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest zoals bedoeld in de wet van 02082002 betreffende betalingsachterstand in handelstransacties   alsmede een schadeclausule van 10 % met een minimum van 250 Euro.
10.3. Betaalcondities: 40% bij bestelling, 40% bij installatie van de laadpaal en 20% na de keuring, tenzij anders overeengekomen in de offerte. Indien het een installatie zonder keuring is dan zijn de betaalcondities 40% bij bestelling en 60% na installatie. Waarom doen we dat? We zijn geen grote KMO en dienen alle laadpalen eerst te prefinancieren bij onze leveranciers, wat maakt dat een voorschotfactuur ons helpt om makkelijker te kunnen bestellen en betalen bij de leverancier. 

10.4. Betaaltermijn voorschotfactuur: 15 dagen; restfactuur: 15 dagen; leveringen: 15 dagen.

10.5. Administratieve wijziging: een administratieve wijziging die wordt gevraagd na ontvangst van de factuur en het reeds inboeken van het document, wordt aangerekend aan een kost van € 30, vermits dat ook een impact heeft op de administratietijd en wijziging bij de boekhouder.

Artikel  11: Betwistingen
Elke betwisting van een factuur moet binnen de 15 dagen na factuurdatum schriftelijk gemeld worden met opgave van de redenen; bij gebreke hieraan wordt de factuur en de er op betrekking hebbende prestaties zonder enig verbehoud geacht aanvaard te zijn door de klant.
De betaling van de facturen zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de leveringen en werken.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde instanties
12.1   Op al onze overeenkomsten en algemene voorwaarden,  is enkel Belgisch recht van toepassing.
12.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Watt's Next en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

​Artikel 13: Algemeen
Zelfs indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zouden zijn, blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 14: Keuring

  • Watt's Next benadrukt de noodzaak:


o van de aanwezigheid van een nulleider in uw zekeringskast om bepaalde elektrische wagens te kunnen laden; 

o van een aarding die voldoet aan de AREI-normen.

  • De AREI-goedkeuring die door een onafhankelijke inspectie-instelling wordt uitgevoerd,  moet worden georganiseerd door uw installateur als hij de bedrading uitvoert of door Watt's Next als Watt's Next het werk uitvoert, zodat de garantie van 12 maanden van toepassing is en voordat deze in gebruik wordt genomen van de residentiële terminal. Zonder toestemming kan de terminal niet worden gebruikt.
  • Watt's Next kan niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor fysieke of materiële schade of enige andere schade als gevolg van de door u uitgevoerde bedrading of bevestiging en bedradingswerkzaamheden.
  • Watt's Next kan niet direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van een negatief inspectierapport vanwege het niet naleven van de aardingswaarde of de onmogelijkheid om het te meten. Alle werkzaamheden die worden ondernomen om de aarding conform te maken, zijn voor rekening van de klant, evenals de eventuele kosten om de installatie opnieuw te laten certificeren.

Artikel 15: Afspraken planning

Watt's Next stemt een datum en moment met de klant af voor plaatsing van een laadpunt. We gaan er ook vanuit dat de klant die datum nakomt en de locatie ook steeds vrijmaakt. Indien de klant ons echter na planning van een geconsolideerde route en binnen de drie werkdagen van die datum informeert dat het plots niet past, wordt er een forfait van € 200 aangerekend. Voor de werking van Watt's Next is het dan onmogelijk om nog een andere klant in te plannen, waardoor de technieker op dat ogenblik geen opdracht meer heeft.